Skip to main content
www.belgium.be Logo of the federal government
Home
Jaarverslag 2018

Privacybeleid

1) Bescherming van persoonsgegevens

De volgende informatie heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens die het mogelijk maken u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren, zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres en IP-adres.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

• U surft op de portaalpagina’s. In uw browser beginnen deze pagina’s met “(www.)ccb.belgium.be”, “(www.)cert.be” of “(www.)safeonweb.be”.

Wanneer u via een link naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk wordt geleid, moet u de voorwaarden controleren voor de verwerking van persoonsgegevens die worden gebruikt door de personen die voor deze diensten verantwoordelijk zijn.

• U ons contacteert U bent beschermd krachtens Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

2) Rechtsgronden en doeleinden van de verwerkingen

Het koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België zet de juridische opdrachten van het CCB uiteen:

1. opvolgen en coördineren van en toezien op de uitvoering van het Belgisch beleid inzake cyberveiligheid;
2. vanuit een geïntegreerde en gecentraliseerde aanpak de verschillende projecten op het vlak van cyberveiligheid beheren;
3. de coördinatie verzekeren tussen de betrokken diensten en overheden, en de publieke overheden en de private of wetenschappelijke sector;
4. formuleren van voorstellen tot aanpassing van het regelgevend kader op het vlak van cyberveiligheid;
5. in samenwerking met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering, het crisisbeheer bij cyberincidenten verzekeren;
6. opstellen, verspreiden en toezien op de uitvoering van standaarden, richtlijnen en veiligheidsnormen voor de verschillende informatiesystemen van de administraties en publieke instellingen;
7. coördineren van de Belgische vertegenwoordiging op internationale fora voor cyberveiligheid, van de opvolging van internationale verplichtingen en van voorstellen van het nationale standpunt op dit vlak;
8. coördineren van de evaluatie en certificatie van de veiligheid van informatie- en communicatiesystemen;
9. informeren en sensibiliseren van gebruikers van informatie- en communicatiesystemen.

Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt met het doel:

• u te informeren; • te antwoorden op uw vragen;
• de bestanden en documenten te behandelen die u aanbelangen. Gegevens worden ook anoniem verzameld en verwerkt:
• voor statistische en kwalitatieve doeleinden, met als doel onze dienstverlening te verbeteren; • om u een antwoord in uw taal te geven. Als uw verzoek om informatie of diensten voor een andere afdeling bestemd is, voorzien wij u van de contactgegevens van die afdeling en bent u vrij om te kiezen of u al dan niet contact met hen opneemt.

3) Verwerkte gegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om u de gevraagde informatie te bezorgen. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of andere gegevens die redelijkerwijs aan dergelijke informatie kunnen worden gekoppeld. Wanneer u zich op deze site registreert, vragen wij u om ons bepaalde informatie te verstrekken (achternaam, voornaam, e-mailadres). Deze informatie zal worden gebruikt om de site en de verstrekte informatie te beheren. De verstrekte persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet aan derden verstrekt. Overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering kan aan leden van het CCB worden gevraagd dat ze strafbare feiten waarvan ze in het kader van hun taken kennis hebben gekregen, melden en dat ze de openbare aanklager alle informatie hieromtrent bezorgen. In de situaties die in de onderstaande tabel zijn opgenomen, worden persoonsgegevens automatisch verzameld en verwerkt.

Situaties
U bezoekt een of meerdere pagina’s
U neemt contact met ons op via een elektronisch formulier of via e-mail

Verzamelde en verwerkte gegevens
IP-adres.
aam, voornaam en e-mailadres die u heeft opgegeven. Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en uitwisseling van berichten. Metagegevens die al dan niet gekoppeld zijn aan uw e-mail.

De overige persoonsgegevens die mogen worden verwerkt, staan vermeld in het register voor gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden automatisch verzameld zonder ze te koppelen aan uw IP-adres en dus met respect voor uw privacy. Deze worden gebruikt om statistieken te genereren en de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

• Taalkeuze • Gebruikte zoekmachine
• Gebruikte trefwoorden
• De website waar u vandaan komt
• De pagina’s die u hebt bekeken
• De duur van elke paginaweergave
• De lijst van gedownloade bestanden
• De datum en tijd van de toegang
• De gebruikte browser
• Het platform en/of besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

Het CCB verzamelt ook informatie in logbestanden. De aldus opgeslagen logs bevatten alleen webverkeersgegevens. Deze informatie wordt door het CCB gebruikt voor interne verwerking en analyse van het webverkeer.

4) Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om een optimale service te kunnen bieden. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. De cookie kan worden hersteld wanneer u dezelfde site op een later tijdstip bezoekt. We gebruiken cookies ook om anonieme bezoekersstatistieken te genereren (Google Analytics). Niets van dit alles bevat informatie die het mogelijk maakt om contact met u op te nemen via e-mail. U kunt uw browser ook zo configureren dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden aangemaakt of dat het aanmaken van cookies wordt geblokkeerd.

Deze site gebruikt de volgende cookies:

Cookies die nodig zijn voor de goede werking van de site:
• taal: taalkeuze
• has_js: om te bepalen of uw browser JavaScript accepteert of niet (sessiestatus)
• unam: deze cookie registreert het aantal keer dat er op een pagina werd geklikt en dat een pagina werd gedeeld

Google Analytics statistische cookies:
• _ga
• _gid
• _gat

5) Opslagduur

De opslagduur:

• van uw IP-adres bedraagt 24 uur;
• van de cookies bedraagt 13 maanden;
• van de uitwisselingen via het contactformulier en via e-mail bedraagt 12 maanden;
• van logs bedraagt 13 maanden.

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

6) Veiligheid

Het Centrum voor Cybersecurity garandeert de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Uw gegevens zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Hiervoor maken we gebruik van beveiligingsmethoden en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet in detail beschrijven.

N.B.: Er worden passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen genomen om een beveiligingsniveau te garanderen dat op de risico’s is afgestemd.

7) Recht op inzage, wijziging, bezwaar en wissen

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij gebruiken: het recht op inzage, het recht op toegang, het recht op wijziging, het recht op bezwaar en het recht om gegevens te laten wissen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 kalenderdagen in behandeling genomen. Als uw aanvraag complex is of als onze dienst een groot aantal aanvragen moet behandelen, kan die periode met 60 dagen worden verlengd.

Om uw rechten uit te oefenen, gelieve een e-mail of brief naar onze Data Protection Officer te sturen, samen met een gescande of een papieren kopie van uw identiteitsbewijs met uw handtekening, naar het volgende adres:

CENTRUM VOOR CYBERSECURITY BELGIË
Ten aanzien van de Data Protection Officer
Wetstraat 18
1000 Brussel
E-mail: privacy@ccb.belgium.be

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

8) Klachten

Indien u van mening bent dat het Centrum voor Cybersecurity België uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regels, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be

9) Contact

Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer op het adres privacy@ccb.belgium.be.